Indkaldelse til Generalforsamling - Grundejerforeningen Vindinggård

Onsdag den 3. april 2024 kl.19.00
Mødested: Middelfart Sparekasse, Toldbodvej 2, 7100 Vejle

 

Dagsorden i.h.t. Vedtægterne § 17

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2023 til godkendelse.
4. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Christa Laursen, Ole Buch, Knud Bøtzau Kristensen, Rune S. Langballe, (Knud Bøtzau Kristensen genopstiller ikke), de øvrige er villige til genvalg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af en statsautoriseret revisor/reg.revisor samt revisor suppleant.
9. Eventuelt.

p.b.v.
Christa Laursen
Formand
 

(Åbner i nyt vindue)